Diyet deyince aklı­mıza lez­zet­siz, göze hitap etme­yen nahoş bir görüntü gelir. Aslında diyet yapar­ken ken­di­mizi bu görün­tüye mahkûm etmek zorunda deği­liz. Yemek­ler konu­sunda unu­tul­ma­ması gereken  bir ger­çek te yeme­ğin önce­likle gözü­müze hitap edip gözü­müzü doyur­ma­sı­dır. Diyet dışında bile gözü­müze hitap etme­yen ve ara­dı­ğı­mız tadı bula­ma­dı­ğı­mız yiye­cek­ler biz­leri tat­min etmemektedir. Öyleyse diyet deyince lez­zet­siz ve iğrenç görü­nümlü yemek­leri anım­sa­ma­mak için diyet yemekle­ri­mi­zin üzerinde bir deği­şik­liğe ne der­si­niz. Bak­tı­ğı­nızda işta­hı­nızı kabar­tan ve lez­zeti yerinde olan diyet yemeği imkânsız mıdır? Elbette ki değil­dir.

Diyet yemeği deyince yağ, tuz, baha­rat, sos ne varsa haya­tı­mız­dan çıkar­maya çalı­şı­yo­ruz. İşte bu sebeple yeme­ğin lez­ze­tini artı­rıcı küçük ayrın­tı­lar­dan yok­sun, biz­leri tat­min etme­yen kuru bir diyet yemeği ortaya çıkıyor. Öyleyse diyet yapar­ken de sof­ra­mızı şenlen­di­recek, este­tik güzel­lik kata­cak bazı ayrın­tı­lar üzerine konuş­mak yerinde ola­cak­tır.

Diyet yemeği der­ken bol bol ama lez­zet­ten yok­sun yemek­ler yerine küçük por­si­yon­larla lez­zetli yemek­ler hazır­la­mak diye­ti­mi­zin ömrünü uza­ta­cak­tır. Küçük por­si­yon­lar hazır­la­mak için ise daha küçük ebat­taki tabak­lar seç­mek önem­li­dir. koca­man bir taba­ğın orta­sına koy­du­ğu­muz 2 kaşık yemek elbette ki bize az görü­ne­cek­tir. Bey­ni­miz büyük bir tabak yemek yedi­ğinde nasıl doyu­yorsa küçük bir tabak yemek yen­di­ğinde de aynı şekilde doyma his­sini yaşar. Yani bey­ni­mizi alda­ta­rak küçük bir porsiyon yemeği büyük por­si­yon yeme­ğin yerine koya­bi­li­riz.

Yeme­ğin gözü­müze hitap etme­sinde ikinci etken, yemek­le­rin görü­nü­şü­nün zen­gin olma­sı­dır. Yal­nız burada zen­gin görü­nümlü ama lez­zet­siz yemek­ler­den bah­set­mi­yo­ruz. Yeme­ği­mize kat­tı­ğı­mız çeşitli seb­ze­lerle lez­zet çeşit­li­liği sağ­la­ya­bi­li­riz. Gözü­müze hitap edip işta­hı­mızı kabar­ta­cak mükem­mel yemek­ler hazır­la­mak diyet için oldukça önem­li­dir. Bu güzel görü­nümlü diyet yeme­ği­nin doyu­rucu olması da az yiyip çabuk doy­ma­mızı sağ­la­ya­cak­tır.  Taba­ğı­mızda her renk seb­zeyi kul­lan­maya çalışırsak hem besin değeri artar hem de gözü­müze hoş gelir. Sağ­lı­ğı­mız için Yeşil, sarı ve kır­mızı renkli bütün seb­ze­leri kullanabiliriz.

Türk yemek­le­rine ve çeşitli dünya yemek­le­rine bak­tı­ğı­mızda ger­çek­ten lez­zet­li­ me­nü­ler­den söz ediliyorsa aroma çeşit­li­liği göze çarp­mak­ta­dır. Bir öğünde farklı aro­ma­lar­dan besin­leri (tatlı, ekşi, acı, tuzlu vb.) karış­tı­rıp dene­sek hiç te kötü yap­mış olma­yız aslında. Diyet dışında acılı bir piz­za­nın yanında kola ve limonlu bir salata yiye­bi­li­yor­sak diyet yapar­ken de bu menüye ben­zer az kalo­rili aroma çeşitliliği olan yemek­ler yiye­bi­li­riz pekala. Bun­la­rın dışında hazır­la­dı­ğı­mız yemek­lerde şekil çeşit­li­liği yarat­mak ve lez­zet artı­rıcı hafif sos­lar kullan­mak diyet yapar­ken de yemek yemeyi işkence olmak­tan çıkarır. Bar­bekü sosu, soya sosu, hardal, acı sos, ket­çap gibi sos­lar bir kaşık başına 1 gram­dan az yağ içerir.

Sende Yorum Yap