Genelde kadın­larda 30’lu yaş­la­rın gel­me­siyle ken­dini gös­te­ren boyun­daki sark­ma­lar ve gev­şe­me­ler, bir­çok kadın için isten­me­yen görün­tü­le­rin ortaya çıkma­sını sağ­la­mak­ta­dır. Este­tik ve hoş olma­yan görün­tü­le­rin ardın­dan ortaya çıkma­sı­nın ardın­dan ise kadın­lar ilk çareyi boyun este­tiği ope­ras­yon­la­rında aramaktadırlar.

Boyun este­tiği ope­ras­yon­ları 3 baş­lık altında yapıl­mak­ta­dır. Bun­lar­dan biri boyun germe ame­li­yatı ola­rak kar­şı­mıza çıkmak­ta­dır. Uygu­lama esna­sında boyun çevre­sinde ki fazla yağ­lar alın­makta ve mev­cut böl­gede ki fazla yağ­lar çıkarıl­mak­ta­dır. Sark­mış kas yapı­sı­nın büyük bir oranda düzel­til­diği bu yön­tem, boyun çevre­si­nin daha ger­gin görün­me­sini ve sıkı bir şekilde alma­sını sağ­la­mak­ta­dır. Ayrıca bu yön­te­min iler­le­yen yaş­larda ki kadın­lara uygu­lan­dı­ğını söy­le­mekte de fayda var.

Boyun este­tiği ope­ras­yon­la­rı­nın başka bir tanesi ise yağ enjek­si­yonu ola­rak kar­şı­mıza çıkmak­ta­dır. Bu yön­tem ile boy­nun yan taraf­la­rına doğru uza­yan çizgi­lere ince yağ dokusu ve kola­jen enjek­si­yonu enjekte edil­mek­te­dir. Bu yön­temde genelde her yaş­taki kadın­ları için uygun bir ölçüde görülmektedir.

Diğer yön­tem­ler­den biri olan botoks işlemi ise boyun este­tiği ope­ras­yon­la­rında en çok kul­la­nı­lan yön­tem­ler­den biri ola­rak kar­şı­mıza çıkmak­ta­dır. Boyun çevre­sinde olu­şan çizgi­le­rin gide­ril­diği bu yön­temde, pro­fes­yo­nel bir uygu­lama alanı bulun­mak­ta­dır. Genelde genç yaş­taki kadın­ları için ideal olan bu yön­tem ile bir­çok kadın kolay bir işle­min ardın­dan boyun sark­ma­la­rın­dan ve gev­şe­me­le­rin­den kurtulabilmektedir.

Yapı­lan bütün bu uygu­la­ma­la­rın ardın­dan has­ta­la­rın boyun hare­ket­le­rinde kısa bir süre kısıt­la­yıcı durum­lar oluş­mak­ta­dır. Bazı­la­rın boyun­luk kul­la­nıl­ması ise yapı­lan ope­ras­yon­la­rın iste­nen sonuç­ları ver­mesi açı­sın­dan oldukça önemli bir nok­ta­dır. Bunun yanında işlemi uygu­la­yan uzman­lar, kadın­lar­dan özel­likle boyun­la­rını sağa ve sola gere­ğin­den fazla çevir­me­me­leri konu­sunda uya­rı­larda bulunmaktadırlar.

Diğer yan­dan kadın­lar tara­fın­dan en fazla dert edi­len durum­lar iz kal­ması gibi prob­lem­ler ola­rak bilin­mek­te­dir. Bu duru­mun kar­şı­lı­ğında ise uzman­lar çok az bir iz kal­dı­ğını ve bunun rahat­sız edici bir durumda olma­dı­ğını belirt­mek­te­dir. Ayrıca boyun germe ve alt yüz germe ope­ras­yon­la­rında her zaman bir iz kal­dı­ğını belir­ten uzman­lar, yine de bu izle­rin çok hafif bir belir­gin­likte oldu­ğunu ileri sürüyorlar.

Sende Yorum Yap