Yüzün tam ola­rak orta kıs­mında yer alma­sın­dan dolayı oldukça dik­kat çeken dudak­lar, yüzün en önemli böl­ge­le­rin­den biri duru­mun­da­dır. Kısa­cası kadını ilk bakış çekici ve seksi gös­te­ren dudak­lar olmak­ta­dır. Kalınlı ve biçimli dudak­lar ise her kadını haya­li­dir. Bu hayale kavuş­mak içinse genelde este­tik ope­ras­yon­la­rına başvurulur.

Etra­fında çizgi­ler yer alan ve iç kısım­ları kırış­mış olan dudak­lar genelde kadın­ları bulun­duk­ları yaş­tan daha yaşlı gös­te­rir. Ayrıca bazı kadın­larda üst dudak ve alt dudak kalın­lık­ları hemen hemen aynı­dır. Oysa biçimli bir dudak yapı­sı­nın alt dudak kısmı üste göre daha kalın olma­lı­dır. Este­tik yön­tem­le­rin dudak konu­sunda ki ilk ortaya koy­duğu çözüm ise kişi­leri bu dudak biçi­mine ulaş­tır­mak­tır. Ayrıca dudak­lar buru­nun uç kıs­mın­dan çene ucuna doğru hayali ola­rak algı­la­nan çizgi­nin geri­sinde kal­ma­lı­dır. Bu çizgi­nin ile­ri­sinde kalan dudak­lar abar­tılı bir görü­nüş ortaya çıkarır ve este­tik açı­dan hiç de hoş durmaz.

Dudak este­tiği için yapı­lan ope­ras­yon­lar iki grup altında ince­le­nir. Bun­lar­dan ilki geçici bir dudak yapısı ortaya koyan yön­tem­dir. İkin­cisi ise ilki­nin tam tersi yani kalıcı bir dudak yapı­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­dır. Geçici ope­ras­yon­larda uygu­la­nan yön­tem­ler genelde dolgu mad­de­le­ri­nin ve yağ enjek­si­yon­la­rı­nın dudağa adapte edil­me­siyle yapıl­mak­ta­dır. Kalıcı dudak este­tiği yön­tem­le­rinde ise suni dol­gu­lar ve der­mo­fet yağ deri greft­leri ön plana çıkmaktadır.

Dudak Estetiği Hakkında

Geçici yön­temde uygu­la­nan dolgu mad­de­leri genelde en zarar­sız mal­ze­me­ler ola­rak bilin­mek­te­dir. Ancak deza­van­tajı kısa süreli bir etkiye sahip olma­sı­dır. En çok 6 ya da 1 yıl kadar sürecek bu mal­ze­me­le­rin etkisi bu süre zarfı sonunda etki­sini yiti­recek ve dudak­la­rı­nız eski haline dönecektir.

Diğer dudak kalın­laş­tı­rıcı bir madde olan suni mad­de­ler ise Gor­tex isimli dolgu mad­de­sin­den olu­şur. Bu mal­zeme saye­sinde kalıcı çözüm­ler ortaya koyu­lur­ken, oldukça uzun süreli bir kul­la­nım imkânı doğar. Dudak­la­rın kenar kısım­la­rın­dan küçük kesik­ler açı­lır ve dolgu mad­desi bu kesik bölüm­ler­den içeri yer­leş­ti­ri­lir. Dolgu mad­desi aynı konuş­lan­dı­rıl­dığı şekilde kalır ve zamanla şeklini boz­maz. Yal­nız tek bir deza­van­tajı ise zamanla dudağı dele­bil­mesi ve bu şekilde dışarı çıkabil­me­si­dir. Ne kadar az bir ihti­mal gibi gözükse de olması müm­kün bir durumdur.

Dudak este­tiğinde kalıcı çözüm­le­rin sunul­ması için yeni dolgu mad­de­le­ri­nin araş­tı­rıl­ma­sına devam edil­mek­te­dir. İler­le­yen zaman­larda çok daha uygun yön­tem­ler este­tik dün­ya­sında adını duyuracaktır.

Sende Yorum Yap